Formgebung im teilerstarrten Zustand: Gießschmieden - Thixoschmieden

Tietmann, A.; Kopp, R.; Bremer, T.; Hirt, Gerhard

(1992)
Contribution to a conference proceedings

In: 7. Aachener Stahlkolloq. 1992, Tag.bd. Kap. 6.5

Identifier